Szanowni mieszkańcy

            Od 1 stycznia 2018r. odbieraniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się an terenie gminy Racławice zajmować się będzie Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami z siedzibą przy ul. Barskiej 12  w Krakowie. tel. 41/ 383 02 85 lub 785 011 080.

            Również od 1 stycznia 2018r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

            Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 6,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

            Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 13,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

            W zamian za tą opłatę nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażenie w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.

            Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne dostarczy Państwu co najmniej po jednej sztuce worka na odpady z każdego koloru przy pierwszym w roku 2018 odbiorze odpadów komunalnych. Następnie przy każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych będzie dostarczać właścicielom nieruchomości worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej liczbie odebranych worków ( jeden za jeden).

            W przypadku gdy ilość worków na odpady segregowane jest niewystarczająca, właściciel nieruchomości może pobrać dodatkowe worki do segregacji w Urzędzie Gminy w Racławicach w pokoju 25.

            Ponadto w  ramach tej opłaty, mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z prowadzonego przez MPGO Punktu Zbiórki Odpadów Selektywnych. PSZOK znajduje się przy ul. M. Konopnickiej 30 w Miechowie (wjazd od strony sklepu INTER-MARCHE).

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmowane będą następujące frakcje odpadów dostarczanych przez mieszkańców własnym transportem

  • przeterminowane chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony, ( od samochodów osobowych, motocykli, rowerów)
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,( z wyjątkiem zawierających azbest)

Wymienione odpady będą również  odbierane  tak jak dotychczas dwa razy do roku w formie zorganizowanej „wystawki” przed posesją.