Informacja

Wójta Gminy Racławice

z dnia 01 października 2018 r.Na podstawie art, 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2018 r. poz. 754 z późn.zm), Wójt Gminy Racławice informuje, o sporządzeniu spis wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Spis jest udostępniony do wglądu w dniach 01-10 października 2018 r pok. Nr 21 (tel. 41 384 40 16) w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. 7:30- 15:30. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.Racławice, 2018.10.01

Wójt Gminy Racławice

/-/mgr inż. Adam Samborski