Wójt Gminy Racławice informuje o rozpoczynających się konsultacjach


Zgodnie z zapisami Uchwały Nr VI/134/2010 Rady Gminy Racławice z dnia 09 listopada 2010r.
w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Racławice


Wójt Gminy Racławice
informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Gminy Racławice
w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Termin konsultacji: Konsultacje rozpoczynają się w dniu 23 października 2017r. i trwają do 02 listopada 2017r.

Forma konsultacji: Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały. Pisemne opinie należy kierować do Urzędu Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice.

Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Wójt Gminy Racławice
/-/ Adam SamborskiRacławice, dnia 23 października 2017r. 


Projekt Uchwały