W związku z koniecznością dostosowania statutu sołectwa do zmienionej ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Racławice, zarządzeniem nr 6/2019 z dnia 11 marca 2019r. głosił konsultacje społeczne projektu zmiany statutów sołectw.

Zmiana statutu polegać będzie na zmianie w każdym z 12 załączników § 7 pkt 2, którego aktualne brzmienie:

„Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyboru”

proponuje się zastąpić nowym:

Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyboru”

Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać poprzez:

1) złożenie ankiety w kancelarii Urzędu,

2) przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu: ugraclawice@wp.pl,

3) przesłanie ankiety drogą listowną na adres Urzędu.

Opinie i uwagi będzie można składać od 14 marca 2019r do dnia 28 marca 2019r.do godz. 15.00

Ankietę można pobrać TUTAJ lub u sołtysa.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy w Racławicach,

Racławice 15, 32-222 Racławice pok nr 21 tel. 41 38 44 016

UWAGA! W konsultacjach mogą wziąć udział stali pełnoletni mieszkańcy wpisani do rejestru wyborców

z tytułu zamieszkania w sołectwie.