Opublikowano 10.07.2018 r.


dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 8/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego


Przedsięwzięcie : Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 220 000 złotych


Nabór Nr 9/2018

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury


Wskaźnik produktu- W 2 .2 .1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 340 000 złotych.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 30.07.2018 do 24-08-2018 do godz. 1700


Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl