znak sprawy : 2/RPO/STOW/GOPS/2018 Racławice, 22.10.2018 r.ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTYdotyczy: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników w ramach projektu pn. „Aktywność popłaca” w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja , Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice

32-222 Racławice 15

tel. (41) 384 40 16 fax: (41) 384 40 43

e-mail: stow.raclawice@wp.pl

www.raclawice.pl

Lider Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach

Racławice 15, 32-222 Racławice


Szanowni Państwo,


Zamawiający wszczyna postępowanie na wykonanie usługi: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla Uczestników w ramach projektu pn. „Aktywność popłaca” w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja , Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


zapraszając Wykonawcę do złożenia oferty.


Ofertę należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju – Racławice, Racławice 15, 32-222 Racławice, w terminie do dnia 30.10.2018 r. do godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Stowarzyszenia w Racławicach.


W załączeniu Zamawiający przekazuje Warunki Zamówienia wraz z załącznikami.Z poważaniem

Sylwia Majka

Mirosława Babiarz


Projekt „Aktywność popłaca ” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.