W ramach otwartego konkursu ofert w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO "SENIOR+" NA LATA 2015-2020 EDYCJA 2018 Gmina Racławice otrzymała dotację z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie Klubu Senior +

Klub zostanie utworzy w miejscowości Miroszów. W wyniku realizacji zadania powstanie miejsce dziennej opieki seniorów, tj. osób w wieku 60+ zarówno kobiet jaki i mężczyzn, które umożliwi im korzystanie
z szerokiej i kompleksowej oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym z oferty prozdrowotnej, z zakresu aktywności ruchowej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Celem uruchomienia Klubu „Senior +” jest udostępnienie osobom nieaktywnie zawodowo w wieku 60+ zamieszkującym w gminie Racławice, infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu,
a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnej. Klub „Senior+” zapewni seniorom wsparcie adekwatne do wszystkich potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia,
w tym wsparcia specjalistycznego. Klub „Senior+” zaspokajać będzie zróżnicowane potrzeby osób starszych. Powstała placówka zapewni miejsca dla 15 seniorów i będzie funkcjonowała co najmniej
5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godzin dziennie.

W ramach wspomagania aktywności ruchowej seniorów w klubie zostanie dostosowana sala do zajęć rehabilitacyjno- ruchowych i wyposażona w podstawowy przenośny sprzęt do ćwiczeń, dostosowany do potrzeb i sprawności seniorów (tj. materace, rower leżący, orbitrek magnetyczny oraz inny sprzęt do gimnastyki ruchowej). W ramach zajęć edukacyjnych w placówce będą organizowane wykłady i zajęcia z ekspertami z zakresu: profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, porad prawnych, załatwienia spraw w urzędach, obsługi komputera, Internetu. Oczywiście w ramach realizacji zadania obchodzone będą wszystkie okolicznościowe święta oraz rozwijana będzie oferta kulturalno – rozrywkowa dla Seniorów.