Opublikowano  14.03.2018 r.

Ogłoszenie  o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa 
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
Nabór  Nr  3/2018

Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych


Przedsięwzięcie :     Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  90 000  złotych

                                                          Nabór  Nr  4/2018

Zachowanie  dziedzictwa lokalnego – w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

lub

Budowa lub przebudowa  ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej  lub  kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury. Które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

            Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi 150 000  złotych.

                                                           Nabór  Nr  5/2018

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów lub usług lokalnych

Wskaźnik produktu: Liczba imprez promujących obszar LGD

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi 100 000  złotych

Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       03.04.2018         do        27-04-2018    do godz. 1700

                Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl