Znak: BGK 2710.W.3.2019 Racławice , dnia 26.03.2019 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


  1. Zamawiający – Gmina Racławice, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki budynku na działce nr 470 w Racławicach
  2. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
  1. opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem rozbiórki jest budynek na działce nr 470 w Racławicach.

Jest to budynek parterowy z poddaszem użytkowym wybudowany w technologii tradycyjnej murowany z pustaka żużlowego z tynkiem cementowym o powierzchni zabudowy około 100 m 2 o wysokości do 6,0 m, zlokalizowany w odległości 6,0 m od granicy działki 373/6, 10,0 m od granicy działki nr 764/1.

Budynek przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej i nachyleniu połaci do 60 % z centralnie zlokalizowanym kominem z pokryciem dachówka cementową. Budynek posiada instalację elektryczną, która ma odłączone zasilanie, ponieważ budynek nie jest użytkowany od 2005 roku.

W budynku brak innych instalacji wewnętrznych.

Teren po wykonaniu rozbiórki należy wyrównać i uporządkować.

Termin wykonania rozbiórki: 30 dni od podpisania umowy.

Zamawiający oczekuje na propozycje wykonania rozbiórki budynku z uwzględnieniem wyceny za pozyskany materiał rozbiórkowy.

Zamawiający może się porozumiewać z Wykonawcami telefonicznie, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną na adres danutawrona@wp.pl.

Osobą uprawniona do kontaktu jest Pani Danuta Wrona, tel. 513 100 604, pok. 18

Przed złożeniem oferty prosimy o dokonanie oględzin obiektu i terenu.

  1. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 09.04.2019 r.
  2. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Umowę należy podpisać w terminie 3 dni od informacji o wyborze oferty.


Adam Samborski

Wójt Gminy Racławice