fot. Dworek racławicki

Pomoc finansowa dla Gminy Racławice na remont budynku remizy OSP w Miroszowie.

Wójt Gminy Racławice Pan Adam Samborski 20 sierpnia 2018r. odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka umowę o udzielenie pomocy finansowej na realizację prac budowlano-remontowych w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2018”. W 2018 roku z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „ Remont budynku remizy OSP wraz z...


2018-08-27

INFORMACJE W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA I WYPŁATY ŚWIADCZENI „DOBRY START”- 300 dla ucznia

KWOTA ŚWIADCZENIA DOBRY START Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku, w wysokości 300,00 zł na dziecko w rodzinie. W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia...


2018-07-16

Wycena 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i młodzieży do Placówki Wsparcia Dziennego w Klonowie.

Szanowni Państwo, W związki z realizacją przez Gminę Racławice projektu „Świetlicowa integracja” w ramach RPO WM 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zwracam się z prośbą o wycenę 1 km na trasie która w 2018r. będzie obowiązywała w ramach usługi dowóz dzieci i...


2018-06-14

Rajd klasyków

.


2018-06-12

Usługa schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Racławice numer 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ 2018 z dnia 28.05.2018r. ZAMAWIAJĄCY Nazwa i adres Zamawiającego : Gmina Racławice 32-222 Racławice NIP: 659-11-84-436 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach 32-222 Racławice , Tel.413844016, e-mail: gopsraclawice@wp.pl 2.Tryb udzielenia zamówienia Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000...


2018-05-28

Rekrutacja do świetlicy w Klonowie

W związku z prowadzoną rekrutacją do świetlicy w Klonowie zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie w dniu 22 maja 2018r. w dwóch możliwych godzinach: 12.30 i 14.15 do wyboru INFORMACJE OGÓLNE Uczestnikami projektu pn. „Świetlicowa integracja” będą dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz ich rodziny. W ramach projektu wsparciem...


2018-05-17