Wójt Gminy Racławice Adam Samborski informuje, że nabór wniosków o przyznanie świadczeń na dzieci w związku z realizacją Programu 500+ rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Racławicach ( pokój świadczeń rodzinnych). Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dochody dotyczą 2014roku. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W okresie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. organ wypłacający świadczenie ma 3 miesiące licząc od miesiąca złożenia wniosku - na rozpatrzenie, wydanie decyzji i wypłatę świadczenia w przypadku jego przyznania. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Wniosek

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+)

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dot. sytuacji dochodowej)

Oświadczenie

członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym

poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia

wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem

dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art.

30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o

podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z

późn. zm.).

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.