Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, przeprowadza rozeznanie w środowisku Gminy Racławice w sprawie potrzeby realizacji Programu “Korpus Wsparcia Seniorów” ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na rok 2023 i prosi o zgłaszanie osobiste, telefoniczne lub przez osoby bliskie seniorów w wieku 65 lat i więcej w w/w Programie w terminie do 14 luty 2023r. do godziny 9.00.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023r. Do 31 grudnia 2023r.

Do programu może przystąpić każda gmina, która podejmie uchwałą program osłonowy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych mających na celu wsparcie działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, którego celem będzie zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Więcej informacji:

  • Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023
  • Informator program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

3.Wspieraj seniora. Pytania i odpowiedzi https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/korpus-wsparc...

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Racławicach informuje, że można zgłaszać osoby, które by wymagały zapewnienia takiego wsparcia w ramach w/wym programu.

Powyższe informacje prosimy o przekazanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 33-222 Racławice, dzwoniąc na numer telefonu 41-38-44-016 wew. 41 wysyłając informację na adres e-mail: gopsraclawice@wp.pl w terminie do dnia 14 lutego 2023r. Do godziny 9.00.