Urząd Gminy Racławice, informuje że Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznastwa w komunikaciez dnia 5 sierpnia 2019 roku w ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku stwierdził wystąpieniesuszy rolniczej na terenie gminy Racławice.

Stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej we wszystkich uprawach rolnych (oprócz rzepaku) na glebach kat. I (podatności na suszę). Takich gleb jest na tereniegminy Racławice 24,21 ha.

Susza wystąpiłarównież na glebach kat. II, których jest na ternie gminy 94,86 ha. Wystąpienie suszy rolniczej stwierdzono w następujących roślinach uprawnych:

  • zboża jare
  • kukurydza na ziarno
  • kukurydza na kiszonkę
  • tytoń
  • warzywa gruntowe
  • rośliny strączkowe

Susza wystąpiłarównież na glebach kat. III, których jest na ternie gminy 3289,26ha. Wystąpienie suszy rolniczej stwierdzono w następujących roślinach uprawnych:

  • kukurydza na ziarno
  • kukurydza na kiszonkę
  • rośliny strączkowe

Osoby poszkodowane wystąpieniem suszy rolniczej w w/w uprawach rolnych mogą złożyć wnioski o szacowanie szkódw UG Racławice. Wniosek do pobrania ze strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakładce „Rolnictwo” lub osobiście w UG Racławice. Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty rolnicze. Więcej informacji można uzyskać w UG Racławice pok.nr 14, tel. 41 3844039.