Informuje, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych
zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117).
Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne
zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin,
którym zagraża utrata płynności finansowej;
2) wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:
- 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;
- 5 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1%
średniej produkcji rolnej;
- termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do
15 listopada 2022r.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o powiadomienie rolników w sposób
zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o wydłużeniu do 31 października 2022 r. terminu
składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. oraz
o terminie składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy. Wnioski o oszacowanie
szkód spowodowanych suszą należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz
z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa
oraz https://aplikacje.gov.pl/app/susza.
Do wniosku o udzielenie pomocy składanego do ARiMR należy dołączyć kopię protokołu
oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Wojewodę
Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk
kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publicznej.