OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Racławice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Racławice do składania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Racławice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 29.09.2022r. do dnia 15.10.2022r.

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.10.2022 r. godz. 15.30 (włącznie) na adres poczty elektronicznej: zwojta@op.pl, lub tradycyjnej: Urząd Gminy Racławice, Racławice 15, 32-222 Racławice z dopiskiem  konsultacje – roczny program współpracy 2023r.