Pracownicy Urzędu Gminy Racławice oraz pracownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w razie potrzeby) przeprowadzą kontrole szamb. Sprawdzać będą, czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz częstotliwość ich opróżniania.

Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować korzystanie z usług wywozu nieczystości. Powinien posiadać umowę na ich odbiór oraz dowody uiszczania opłat za tę usługę. Obowiązek ten wynika z Ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (art. 6 pkt 1) oraz Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Racławice.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości płynnych i stałych z terenów naszej gminy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Właściciele na prośbę urzędników będą zobowiązani do okazania umów na usługę odbioru nieczystości oraz rachunków potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Racławice.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinni niezwłocznie to uczynić.