W ramach projektu nr RPMP.04.03.02-12-0335/16 p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” , który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA , Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, na terenie gminy Racławice wykonana będzie Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Willa W.Sławka w Janowiczkach realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na wykonanie tego zadania w dniu 7 marca 2018r. z wykonawcą robót została podpisana umowa.
W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja techniczna a następnie zostaną przeprowadzone roboty budowlane w wyniku kktórych budynek zostanie ocieplony zewnętrznym tynkiem termoaktywnym i pomalowany farbą termoaktywną, ocieplone również zostaną ściany fundamentowe, strop oraz dach, który będzie miał również nowe pokrycie. Wymienione zostanę okna i drzwi zewnętrzne. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczne oraz oświetlenie poprzez zastosowanie systemu LED. Budynek zyska centralne ogrzewanie zasilane z kondensacyjnego pieca gazowego zasilanego gazem płynnym. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana będzie z kolektorów oraz dodatkowo z pieca gazowego w miesiącach zimowych.
Termin zakończenia robót planowany jest na 30 czerwca 2019r