W ramach projektu nr RPMP.04.03.02-12-0335/16 p.n. „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim” , który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 , Oś Priorytetowa 4 REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA , Działanie 4.3 POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM, Poddziałanie 4.3.2. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, na terenie gminy Racławice wykonana będzie Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Willa W.Sławka w Janowiczkach realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Na wykonanie tego zadania w dniu 7 marca 2018r. z wykonawcą robót została podpisana umowa.
W ramach umowy zostanie wykonana dokumentacja techniczna a następnie zostaną przeprowadzone roboty budowlane w wyniku kktórych budynek zostanie ocieplony zewnętrznym tynkiem termoaktywnym i pomalowany farbą termoaktywną, ocieplone również zostaną ściany fundamentowe, strop oraz dach, który będzie miał również nowe pokrycie. Wymienione zostanę okna i drzwi zewnętrzne. Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczne oraz oświetlenie poprzez zastosowanie systemu LED. Budynek zyska centralne ogrzewanie zasilane z kondensacyjnego pieca gazowego zasilanego gazem płynnym. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana będzie z kolektorów oraz dodatkowo z pieca gazowego w miesiącach zimowych.
Termin zakończenia robót planowany jest na 30 czerwca 2019r


Przed termomodernizacją


Po termomodernizacji


Zakończyły się prace związane z modernizacją energetyczną budynku Willa W. Sławka w Janowiczkach w gminie Racławice.

W ramach modernizacji ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplony tynkiem termoaktywnym i pokryte farbą termoizolacyjną. Ocieplono również ściany fundamentowe, strop i dach. W ramach remontu zostały wymienione okna i drzwi zewnętrzne a dach został pokryty blachą.W budynku zainstalowano centralne ogrzewanie zasilane z kondensacyjnego pieca zasilanego gazem płynnym. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana jest z kolektorów słonecznych zamontowanych obok budynku oraz dodatkowo z pieca gazowego w miesiącach zimowych. Zmodernizowana została instalacja elektryczna a także oświetlenie, gdzie zastosowano system LED.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim”, którego celem jest podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Na jego wykonanie gmina Racławice uzyskała dofinanoswanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.