Szanowni Państwo,
uprzejmie informuje, że na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25
maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz.U.2022 poz.1172) w dniu 16 czerwca br. rozpocznie się nabór
wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.
Na podstawie powyższego rozporządzenia producenci rolni poszkodowani na skutek
działania w roku ubiegłym, niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli
ubiegać się o udzielenie pomocy, składając stosowne wnioski do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski będą przyjmowane w okresie od
16 do 30 czerwca br. przez biura powiatowe ARiMR, właściwe ze względu na
miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie
dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(www.arimr.gov.pl).
O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie,
wystąpiły szkody w uprawach rolnych, wywołane wystąpieniem następujących
zjawisk:
 gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny –
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich – które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez
wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz
spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc.
plonu lub
 suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej
aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej
5 proc. plonu.
2
Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie
wynosiła:
 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody
w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków
przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna,
obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody
w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania,
przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi
lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody
w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.
Mając powyższe na względzie, proszę o poinformowanie zainteresowanych
producentów rolnych o uruchomieniu pomocy oraz terminie składania wniosków.
Z wyrazami szacunku
z up. Wojewody Małopolskiego
II Wicewojewoda Małopolski
Ryszard Pagacz