W związku z planowanym przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Racławice prosi osoby zainteresowane budową takich oczyszczalni o zadeklarowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego do ogłoszenia zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną i dostarczenie ich do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022r.

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2023-2024

Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania, które może wynosić 63,63% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Szacowany wkład własny może wynosić 36,37% tych kosztów. Całkowity koszt do poniesienia przez mieszkańca zostanie wyliczony po wykonaniu wszystkich oczyszczalni.

Adam Samborski

WÓJT

Do pobrania:

Zgłoszenie wraz z klauzulą informacyjną