Gmina Racławice informuje, że planuje wziąć udział w II edycji Naboru Wniosków
o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W tym celu konieczne będzie złożenie wniosku o udzielenie dotacji na remont zabytków dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, w którym zostaną wskazane inwestycje dotyczące obiektów wpisanych do rejestru albo ewidencji zabytków.


Wójt Gminy Racławice pragnie poinformować, iż wszyscy potencjalni zainteresowani mogą zgłaszać chęć udziału w wyżej wymienionym konkursie za pomocą wniosku zawierającego następujące informacje:


Wypełniony wniosek należy opatrzeć podpisem oraz złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222, do dnia 15 marca 2023 r. do godziny 12:00.