Opublikowano  26.10.2019 r.

Ogłoszenie  o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór  Nr  4/2019

Przedsięwzięcie nr        1.1.1  Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

Wskaźnik produktu-    W 1.1.1  Liczba operacji polegających na utworzeniu                                                      nowego przedsiębiorstwa

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  160 000  złotychWsparcie udzielane jest: w formie  Premii  100%  kosztów  / 80 000 zł /

                                                          Nabór  Nr  5/2019

Przedsięwzięcie nr 2.2.3 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD

Wskaźnik produktu-  W 2.2.6. Liczba  imprez promujących obszar LGDWysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi100 000  złotych.

                                             Nabór  Nr  6/2019

Przedsięwzięcie nr 2.1.1Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wskaźnik produktu-  W 2.1.4.Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych                                                                                                                     Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  85 440  złotych.

Nabór  Nr  7/2019

Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

Wskaźnik produktu-  W 2.2.2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury , które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  155 233 złotych

Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t. 63.63%).  

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od       18.11.2019         do        06-12-2019    do godz. 1700

                Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl