Opublikowano 14.05.2019 r.


Ogłoszenie o Naborach wniosków

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa
Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 1/2019


Przedsięwzięcie : Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie


Wskaźnik produktu : Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 195 133 złotych


Nabór Nr 2/2019

Przedsięwzięcie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 280 000 złotych.

Nabór Nr 3/2019


Przedsięwzięcie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD

Wskaźnik produktu: Liczba zabytków i ich otoczenia poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia z LSR


Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 100 032 złotych

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03.06.2019 do 24-06-2019 do godz. 1700


Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl