dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

MiechowskieStowarzyszenie Gmin JaksaLokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin:
Charsznica,Gołcza,Kozłów,Książ Wielki,Miechów,Racławice,Słaboszów

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr1/2020

Przedsięwzięcie nr 1.1.1Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska

Wskaźnik produktu- W 1.1.1Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboruwynosi254 510 złotych Wsparcie udzielane jest: w formierefundacji 70% kosztów /nie więcej jak 84 836 zł / na utworzenie jednego nowego miejsca pracy

NabórNr2/2020

Przedsięwzięcie nr 2.1.1Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru

Wskaźnik produktu-W 2.1.4.Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych Wysokość dostępnych środków w ramach naboruwynosi 85 440złotych

NabórNr3/2020

Przedsięwzięcienr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie

Wskaźnik produktu- W 2.2.4. Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze społecznej i realizujących swoje zainteresowania

Wysokość dostępnych środków w ramach naboruwynosi 129 858złotych.

NabórNr4/2020

Przedsięwzięcie nr 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Wskaźnik produktu- W 2.2.1 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne lub kulturalnej

Wysokość dostępnych środków w ramach naboruwynosi 206  018,89 złotych

Wsparcie udzielane jest: w formierefundacjiponiesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku j.s.t. 63.63%).

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 18.05.2020do10. 06. 2020 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl