Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2020 rok Gminy Racławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest projekt programu. Jest on dostępny w załączeniu.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2020r. Prosimy szczególnie o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać współdziałanie samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2020 r.

W tym celu należy wykorzystać specjalnie przygotowany formularz. Elektroniczna wersja dostępna jest na stronie Urzędu Gminy w Racławicach. Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres e-mail: zwojta@op.pl,natomiast w wersji papierowej można przesłać na adres: Urząd Gminy w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy- dzienni podawczy pokój nr 21.

Termin zgłaszania uwag – do 29 listopada 2019 r.

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem!