W związku z planowanym przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, Wójt Gminy Racławice prosi osoby zainteresowane budową takich oczyszczalni o zadeklarowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie i podpisanie załączonych do ogłoszenia dokumentów i dostarczenie ich do urzędu gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2021 (poniedziałek) do godz. 14:00

Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2022-2023

Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania, które może wynosić ok. 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Szacowany wkład własny może wynosić 15 tych kosztów. Całkowity koszt do poniesienia przez mieszkańca zostanie wyliczony po wykonaniu wszystkich oczyszczalni.

Dokumenty do wypełnienia:

  • Zgłoszenie
  • Umowa użyczenia