Racławice dnia 08.12.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

„Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Racławicach” oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych

1. Zamawiający.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice, NIP: 659-133-32-96, REGON: 290829370, realizujący wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ”na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz.1007).

2. Przedmiot zamówienia:

- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów:

Szkoły Podstawowejw Racławicach

- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych z terenu Gminy Racławice

Zamówienie obejmuje dożywianie dzieci we wskazanej placówce oświatowej przez 5 dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w roku 2022 z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej, a także dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania.

3. Posiłki: jedno danie gorące 5 razy w tygodniu

Gramatura posiłków:

- ziemniaki, kasza, ryż, makaron – 200g

- mięso , pierogi lub ryba (filet) – 120 g

- surówki, jarzyny – 100 g

- kompot – 200 ml

4.Wymagania przedmiotowe w stosunku do posiłków:

Posiłki dla dzieci muszą spełniać wymagania żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w jednostkach systemu oświaty według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywczestosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach ( Dz.U. z 2016 poz. 1154). Powyższe dotyczy również osób dorosłych, niesamodzielnych, którym dostarczane będą posiłki wmiejscu zamieszkania.

Posiłki powinny być przygotowane ze świeżych , pełnowartościowych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia, zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego tj. posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dowóz ciepłych obiadów do szkoły w samochodzie spełniającym warunki sanitarne zatwierdzone przez Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ., transport obiadów w atestowanych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Posiłki muszą być urozmaicone (nie mogą powtarzać się w ciągu tygodnia) oraz wysokiej jakości. Próbki żywności codziennie będą pobierane w punkcie przygotowywania posiłków i przekazywane w celu przebadania do właściwego Sanepidu. Naczynia, w których będą dowożone posiłki, będą odpowiednio zabezpieczane, myte, wyparzane, zgodnie z obowiązującymi procedurami, w miejscu przygotowania posiłków.

Jadłospis będzie układany przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów szkół z wyprzedzeniem 2 – dniowym. Dla osób niesamodzielnych jadłospis będzie dostarczany do GOPS Racławice. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Minimalne wartości kaloryczne – posiłek min. 900kcal. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

5. Godziny dostaw posiłków:

a) Szkoła Podstawowaw Racławicach – godz. 11.00

d) posiłki dla osób niesamodzielnych wg harmonogramu uzgodnionegomiędzy Wykonawcą a GOPS Racławice

6. Szacunkowa liczba dożywianych dzieci w Szkole Podstawowej będzie wynosić ok. 22uczniów. Szacunkowa liczba osób niesamodzielnych objętych wsparciem – 2 osoby w zależności od potrzeb.

Zamawiający zastrzega, że podana liczba uczniów korzystających z posiłków jest ilością szacunkową i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy, w zależności od ilości uczniów uprawnionych do otrzymywania posiłków.Liczba dzieci może być weryfikowana z 1 – dniowym wyprzedzeniem.

7. Sprawy organizacyjnezwiązane z bezpośrednim wydawaniem posiłków i wszystkie związane z tym szczegóły należy uzgodnić bezpośrednio z dyrektorem szkoły. Wykonawca powinien stworzyćmożliwość odpłatnego zakupu posiłków dla pozostałych uczniów w danej szkole.

8. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) posiadająniezbędną wiedzę i doświadczenie,

b) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

c) zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę oraz osób de faworyzowanych czy niepełnosprawnych, ( wykonawca powinien podać informacje o formach zatrudnienia w oświadczeniu- zał. Nr. 2).

9. Termin realizacji umowy:od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z wyłączeniem okresu wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki ustalonych przez placówkę oświatową, zaś dla osób niesamodzielnych na bieżąco w dni robocze każdego tygodnia od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

10.Zamawiający ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i niemożność przewidzenia sposobu realizacji programu nauczania przez placówki oświatowe (tryb zdalny, mieszany) zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji programu, o czym poinformuje Wykonawcę zadania. Realizacja zadania dla osób niesamodzielnych będzie miała charakter ciągły, chyba, że będzie wymuszona przez sytuacje niezawinione ( kwarantanna, izolacja epidemiologiczna, pobyt w szpitalu, ciężka choroba).

11. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu usługi w trakcie trwania umowy.

12. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić pisemnie, w języku polskim, czytelnie, bez skreśleń i poprawek, umieścić w kopercie w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej otwarcie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjnościna zadanie pn. „ Dożywanie uczniów w Szkole Podstawowej w Racławicach, w roku 2022 oraz osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania ”.

13. Miejsce i termin złożenia ofert: Oferta ( załącznik nr. 1) wraz z podpisanym oświadczeniem (załącznik nr. 2) , a także przykładowym 10 – dniowymjadłospisemnależy złożyć do dnia 27.12.2021r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławicach, 32-222 Racławice 15.

Formularze niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie oferti rozstrzygnięcie procedurynastąpina sesji niejawnej komisji rozpatrującej ofertyw dniu 27.12.2021 r. do godz. 12.00.Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, który przedstawi nie tylkoatrakcyjną ofertę cenową , urozmaicony jadłospis, ale równieżzatrudnia pracowników na podstawie umowy uregulowanej przepisami kodeksu pracy. O wyniku postępowania o zamówienieWykonawcy zostaną powiadomieni poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowejGminy oraztablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Racławice .

Edyta Grela

Kierownik GOPS Racławice

Załącznik nr.1

do zapytania ofertowego

Racławice dnia 08.12.2021r.

FORMULARZ OFERTY

- dotyczy oszacowania wartości zamówienia –„ Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do Szkoły Podstawowej w Racławicach oraz do miejsca zamieszkania osób niesamodzielnych”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach

ul. Racławice 15, 32-222 Racławice

NIP: 659 133 32 96 , REGON: 290829370

Reprezentowany przez Kierownika – Edytę Grela

II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla uczniów:

a) Szkoły Podstawowej w Racławicach

- Przygotowanie i dowóz gorących posiłków dla osób niesamodzielnych z

terenu Gminy Racławice

Przedmiot zamówienia dotyczy dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Racławicach

w roku 2022 z wyłączeniem wakacji, ferii zimowych i dni wolnych od nauki szkolnej, a także dowiezienie gorącego posiłku dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania.

a) termin wykonania zamówienia: wskazany w zapytaniu ofertowym,

b) okres gwarancji: nie dotyczy,

c) warunki płatności: przelew.

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do 27.12.2021 r., do godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście , listownie,) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice

IV. Nazwa i adres Wykonawcy:

NAZWA:.....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

ADRES:.......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

  • jedno danie gorące - .........................zł brutto

V. Oświadczam , że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

VI. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- oświadczenie oferenta

- 10-dniowy jadłospis.

................................dnia................2021r.

…………………………………………….………………………………………….

(pieczęć wykonawcy) (podpis osoby uprawnionej)


Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego

„Posiłek w szkole i domu”

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że

1. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonej w ofercie działalności i czynności,

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie,

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym, a także kadrowym, zdolnym do wykonania zamówienia,

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5. Zatrudniam pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z przepisami kodeksu pracy.

Oświadczam , że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

...............................................dnia......................

…………………………………………………

(podpis osoby uprawnionej do składania

Oświadczeń woli w imieniu oferenta)