W związku z obowiązującym programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego przypominamy o obowiązkach związanych z wejściem w życie uchwały antysmogowej.

1) W przypadku kotłów c.o. przesunięciu uległy terminy dotyczące eksloatacji kotłów i są one następujące:

a) do końca 2022 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów pozaklasowych, nazywanych potocznie „kopciuchami”,

b) do końca 2026 r. dozwolona będzie eksploatacja kotłów spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla 3 i 4 klasy według normy PN-EN 303-5:2012.

c) Kotły 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r., mogą być użytkowane bezterminowo.

Warto więc pomyśleć o wymianie kotła i skorzystaniu z programu „Czyste powietrze” w tym zakresie.

2) W związku z zakresem ograniczeń i zakazów określonych w uchwale antysmogowej dla Małopolski, od roku 2021 we wszystkich gminach województwa będzie prowadzona kontrola paleniska, która będzie obejmować:

a) Kontrolę wszystkich eksploatowanych w danej nieruchomości lub lokalu instalacji spalających paliwa stałe (w szczególności, jeżeli w domu mieszkalnym użytkowany jest zarówno kocioł na paliwa stałe, jak i kominek, kontrolą objęte będą oba te urządzenia) pod kątem spełniania wymagań określonych w uchwale dla danego typu instalacji.

b) Pomiar wilgotności zgromadzonego w celach opałowych drewna.

c) Kontrolę zgromadzonego węgla, pelletu w oparciu o okazaną dokumentację (świadectwo jakości paliwa) i ocenę wizualną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można podjąć działania zmierzające do przeprowadzenia laboratoryjnego badania próby węgla lub po przeprowadzeniu rozeznania, wystąpić z wnioskiem o kontrolę składu węgla, na którym dokonano zakupu opału, do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

d) Zakaz spalania odpadów

Kontrolę palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów mogą prowadzić następujące podmioty:

wójt, burmistrz, prezydent miasta albo upoważniony przez niego pracownik urzędu miasta lub gminy (art. 379 ust. 1 p.o.ś.);

funkcjonariusz straży gminnej lub miejskiej upoważniony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 379 ust. 1 p.o.ś.);

funkcjonariusz Policji, w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, na podstawie przepisów k.p.k i k.p.w. (art. 1 ust. 2 pkt 4 u.p.);

inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska w odniesieniu do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu p.o.ś. (art. 2 ust. 1 u.i.o.ś.).

Ponadto, inne organy i podmioty prowadząc kontrolę w ramach swojej właściwości mogą ujawnić naruszenie uchwały antysmogowej lub zakazu spalania odpadów, w szczególności Straż Pożarna, organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

Podczas kontroli prowadzonej na podstawie art. 379 p.o.ś. kontrolujący upoważniony jest do:

a) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

d) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.