Na podstawie art.20 ust.2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2001 roku Nr.142 poz.1591 z  późniejszymi zmianami/   zwołuję sesję Rady Gminy Racławice w dniu 29 stycznia 2016 r. o godz. 10:00   w sali konferencyjnej urzędu gminy.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

1.  Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.    Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami.

3.    Interpelacje radnych

4.  Podjęcie uchwały w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Racławice na 2016 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Racławice.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem i użytkowanie w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego na okres określony z przeznaczeniem na umiejscowienie serwerowni Telekomunikacji Polskiej S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                                            i Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2016 rok.

9. Informacja o wysokości osiągniętych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

10. Dyskusja i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad