Na podstawie art.20 ust.2 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2001 roku Nr.142 poz.1591 zpóźniejszymi zmianami/   zwołuję sesję Rady Gminy Racławice w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej urzędu gminy.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

1.  Otwarcie i stwierdzenie quorum.

2.    Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami.

3.    Interpelacje radnych

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Racławice  na na 2016 rok Nr X/62/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na oddanie w najem                                  i u i użytkowanie w drodze konkursu dla organizacji pozarządowych lokalu u         ż     użytkowego na okres określony przeznaczeniem na działalność statutową o                       o       organizacji pozarządowych oraz działalność kulturalną.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy     

        Społecznej w Racławicach.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi o  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice                        w r    w    roku 2016.

8.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 

      miejscowego zagospodarowania przestrzennego obejmującego część

        miejscowości Janowiczki i Dziemięrzyce.

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad

Przewodniczący Rady gminy Racławice

Tadeusz Klimczyk