Racławice, 27 listopada 2019 r.

                                                                 
 
Na podstawie art. 20, ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506/ z w o ł u j ę Sesję Rady Gminy Racławice 
w dniu 5 grudnia  2019 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Racławicach.


           PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad  VII Sesji Rady Gminy Racławice.
4.Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami.
5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru
           podatku rolnego na 2020 r.
6.Podjęcie uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci
7.Podjęcie uchwały w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków
           transportowych na terenie Gminy Racławice. 
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
9.Podjęcie uchwaly w sprawie   ustalenia w zakresie zadań własnych
           szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za udzielenie wsparcia
           w postaci tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych
          i schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania    cz      członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 
         funkcjonowania w Gminie Racławice  
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy
          Racławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
        .prowadzącymi działalność pozytku publicznego w 2020 roku.
 12 Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały VII/59/2019 z dnia 26 
         września   2019r dotyczacej zgody na zawarcie  porozumienia
        międzygminnego  w sprawie powierzenia Gminie Miechów przez Gminę 
         Racławice realizacji zadania własnego w zakresie zbiorowego
         zaopatrzenia w wodę
13.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Racławice za
         rok 2018/2019.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15  Wnioski i oświadczenia radnych oraz informacje.
16  Zamknięcie obrad  VIII Sesji Rady Gminy Racławice.

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                        Tadeusz Klimczyk