W związku z potwierdzeniem przez IMGW-PIB w Puławach w V okresie raportowania

tj. od 1 maja do 30 czerwca 2022 r., wystąpienia suszy rolniczej na terenie 115 gmin

województwa małopolskiego (https://susza.iung.pulawy.pl/ ), pragnę przypomnieć, iż zgodnie

z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 maja 2022 r., dla Komisji

powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód

w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły

szkody spowodowane przez, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania,

przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę

w środku trwałym, oraz przepisami o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

szkody spowodowane przez suszę to szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym

sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego

bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych

i gleb.

Mając na względzie powyższe szkody powstałe w wyniku suszy mogą być szacowane

wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z klimatycznym bilansem wodnym

wystąpiła susza. Dane w tym zakresie są publikowane dla poszczególnych gmin na stronach

internetowych IUNG – PiB w Puławach.

Poszkodowani producenci rolni składają wnioski o oszacowanie strat w uprawach

rolnych (nie stanowiących środka trwałego) spowodowanych przez suszę wyłącznie poprzez

aplikacje publiczną, bez udziału Komisji powołanej przez Wojewodę Małopolskiego.

Protokoły z szacunku szkód są generowane automatycznie przez aplikację po złożeniu

wniosku przez producenta rolnego.

Zgodnie z ww. wytycznymi, Komisja powołana przez Wojewodę, podejmuje działania

przy szacowaniu suszy tylko w przypadku wystąpienia szkód w środkach trwałych, co

w praktyce oznacza powstanie szkód np. w drzewach owocowych lub w przypadku

wygenerowania przez ww. aplikację 5% gospodarstw do kontroli w terenie.

Aplikacja służąca do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy rolniczej wraz

z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa.