Zarządzenie Nr 3/2020

Wójta Gminy Racławice

z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach i klasy I Szkoły Podstawowej w Racławicach na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art.154 ust.1pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019 r. poz.1148 ze zm.), Wójt Gminy Racławice zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów
przedszkolnych i klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Racławicach.

§ 2.

Terminy przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz
terminy składania dokumentów, o których mowa w ust. 1 określa:

  • dla oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  • dla klas I szkoły podstawowej – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach na rok szkolny 2020/2021 określone w Uchwale
Nr XVII/124//2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r.w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie
kryteriów (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego poz.939)poprzez załączenie do niniejszego zarządzenia treści przedmiotowej uchwały.

§ 4.

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej
w Racławicach na rok szkolny 2020/2021 określone w Uchwale Nr XVII/125/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego,określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów(Dz.Urz. Woj. Małopolskiego poz.940) poprzez załączenie do niniejszego zarządzenia treści przedmiotowej uchwały

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Racławicach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.raclawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Racławicach.

Wójt Gminy
mgr inż. Adam Samborski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2020

z dnia 24 stycznia 2020 r.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 lutego do 16 marca 2020 roku
w godz. od8:00 do 14:00

od 02 kwietnia do06 kwietnia 2020 r.

w godz. od8:00 do 14:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

od 17 marca do 23 marca 2020 r.

w godz. od8:00 do 14:00

od 07 kwietnia do 08 kwietnia 2020 r. w godz. od8:00 do 14:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 marca 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 25 marca do 31 marca 2020 r. w godz. od8:00 do 14:00

od 15 kwietnia do 17 kwietnia 2020 r.

w godz. od8:00 do 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01kwietnia 2020 r.

20 kwietnia 2020 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 3/2020

Wójta Gminy Racławice

z dnia 24 stycznia 2020 r.TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 lutegodo16 marca 2020 roku
w godz. od8:00do 14:00

od 02 kwietnia do 06 kwietnia 2020 r.

w godz. od8:00 do 14:00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 17 marca do23 marca2020 r.

od 07 kwietnia do 08 kwietnia 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

24 marca 2020 r.

15 kwietnia 2020 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

Od 25 marcado31 marca2020 r.w godz. od8:00 do 14:00

od 12 kwietniado 16 kwietnia 2019 r.

w godz. od8:00 do 14:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01kwietnia 2020 r.

20 kwietnia 2020 r.