Informuje się,że do dnia 05 czerwca 2019 r.w godzinach od 8.00 do 15.30
w Urzędzie Gminy w Racławicach przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do pracy
w Okręgowej Komisji Wyborcze jw Racławicach do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolnicze jw 2019 r.

Zgodnie z zapisem ustawy o izbach rolniczych, członkiem komisji wyborczej może zostać jedynie osoba będąca członkiem Małopolskiej Izby Rolniczej (figurująca w spisie uprawnionych do głosowania). W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni).

Zgłoszenia dokonuje w przypadku osób fizycznych osobiście kandydat, w przypadku osób prawnych lub nie posiadających osobowości prawnej właściwie umocowany prawnie jej przedstawiciel.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony: www.mir.krakow.pl

Kontakt z pełnomocnikiem Małopolskiej Izby Rolnicze jds. organizacji wyborów tel. 41-3844016 w.29