Zarządzenie Nr 18/2022
Wójt Gminy Racławice
z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania

w użyczenie we wsi Dziemięrzyce

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomości wyszczególnionej w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Racławice, Racławice 15 32-222 Racławice na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi urzędu gminy - Inspektorowi ds. gospodarki komunalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Racławice

Adam Samborski
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Racławice

Nr 18/1/2022 z dnia 16 maja 2022 roku.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE


Na podstawie art.30 ust. 2pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm)

art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z póź.zm.) podaje

się do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na terenie gminy Racławice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

i sposób zagospodarowania nieruchomości

Okres umowy

Wysokość opłat

i zasady ich

aktualizacji


Obręb

Nr KW

Powierzchnia w ha


Nr działki

Zapisy w KW obciążające nieruchomość

Cel użyczenia

Termin wnoszenia opłat


1.

0002

Dziemięrzycach

KR1M/00068093/4

0,0981

Nieruchomość gruntowa z budynkiem

MPZP – ZLL7

(teren zalesień)

10 lat

Nieodpłatne użyczenie. Nie przewiduje się

aktualizacji opłat

w czasie trwania umowy.


Nr ew. 295/1

brak zapisów

obciążających w KW


Nieruchomość zostaje użyczona

w związku z realizacją zadań związanych 

z działalnością

 statutową OSP oraz

w celach

pożytku publicznego realizowanego przez OSP