Zarządzenie Nr 4/2023
Wójta Gminy Racławice

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Racławice przeznaczonych do zamiany we wsi Miroszów pomiędzy Gminą Racławice, a osobami fizycznymi.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37. ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Uchwałę Rady Gminy Racławice NR XXV/215/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Miroszów  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Racławice, właścicielem działkipołożonej w obrębie Miroszów (0010), działka nr 556/3 o pow. 0,0235 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KW NR KR1M/00070072/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Racławice na nieruchomość gruntową położoną w obrębie Miroszów (0010), działka nr 325/4 o pow. 0,0241 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KW NR KRM1/00066984/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność osoby fizycznych.

2. Przeznacza się na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych, pomiędzy Gminą Racławice, właścicielem działki położonej w obrębie Miroszów (0010), działka nr 556/2 o pow. 0,0058 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KW NR KR1M/00070072/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminy Racławice na nieruchomość gruntową położoną w obrębie Miroszów (0010), działka nr 325/7 o pow. 0,0049 ha zapisanej w Księdze Wieczystej KW NR KRM1/00067011/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Miechowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność osoby fizycznych.

§ 2. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz, o którym mowa w § 1 poprzez:

1) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Racławice, Racławice 15 na okres 21 dni tj. od dnia 29.03.2023 do dnia 19.04.2023 r.

2) umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu.

3) podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Szczegółowe warunki zamiany zostaną ustalone w protokole rokowań.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

/Wójt Gminy Racławice/

/Adam Samborski/


Załącznik do zarządzenia Nr 4/2023
Wójta Gminy Racławice
z dnia 28 marca 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZAMIANY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) Wójt Gminy Racławice podaje do publicznej wiadomości, poniższy wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamianyna terenie Gminy Racławice:

l.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

w ha

Opis nieruchomości oraz przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania

Cena nieruchomości

Informacje o formie zbycia, zamiany,

Cena nieruchomości

zamienianej

Uwagi

Obręb

Nr KW

Zapisy

w KW obciążające nieruchomość

Nr działki

1

0010

Miroszów

KW NR KR1M/00070072/8

Brak zapisów

0,0235 ha

Działka niezabudowana

Brak MPZP.

W studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice, grunt sklasyfikowany jako MNR – teren zabudowy mieszkaniowo i zagrodowej

Z dniem zawarcia umowy

4 000, 00 zł netto

Zamiana nieruchomości na działkę nr 325/4 o pow. 0,0241 ha, obrębu Miroszów, grunt sklasyfikowany jako MNR – teren zabudowy mieszkaniowo i zagrodowej

4 000, 00 zł netto

Na podstawie  Uchwał y Rady Gminy Racławice NR XXV/215/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Miroszów

120806_2.

0010. 556/3

2

0010

Miroszów

KW NR KR1M/00070072/8

Brak zapisów

0,0058 ha

Działka niezabudowana

Brak MPZP.

W studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice, grunt sklasyfikowany jako MNR – teren zabudowy mieszkaniowo i zagrodowej

Z dniem zawarcia umowy

1 000,00 zł netto

Zamiana nieruchomości na działkę nr 325/7 o pow. 0,0049 ha, obrębu Miroszów, grunt sklasyfikowany jako MNR – teren zabudowy mieszkaniowo i zagrodowej

900, 00 zł netto

Na podstawie  Uchwał y Rady Gminy Racławice NR XXV/215/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Miroszów

Z uwagi na różnice wartości działek zamienianych, zamiana następuje za dopłatą wynoszącą 100, 00 zł którą uiści właściciel działki 325/7 na konto Gminy Racławice, przed zawarciem umowy notarialnej.

120806_2.

0010. 556/2

1) Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenia na stronie internetowej UrzęduGminy Racławice na okres 21 dni tj. od dnia 29 marca2023 r. do 19 kwietnia 2023 r.

2) Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 10.05.2023 r. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie zbyta jako zamienna nieruchomość.

3) Dodatkowe informacje udziela Wydział Gospodarki nieruchomościami pok. 18 tel. 41 38 440 26.

/Wójt Gminy Racławice/
/Adam Samborski/