Na podstawie art.20 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2020 roku poz.713 ze zmianami/

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 18 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy w Racławicach i stwierdzenie prawomocności jej

obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Racławice.

4. Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Racławice na 2021

rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy

Racławice.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: upoważnienia do zaciągnięcia kredytu bankowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Miechowie

9.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Przeciwdziałania Uzależnieniom na 2021 rok.

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Racławice

11.Podjęcie uchwały w sprawie : komunalizacji mienia Skarbu Państwa

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Racławice

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym

przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego

na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

14.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.

15.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych

przez jednostkę samorządu terytorialnego.

16.Interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Racławice.