Na podstawie art.20 ust.1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.. U z 2020 roku poz.713 ze zmianami/

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach.

PORZĄDEK OBRAD:

1.Otwarcie XV Sesji Rady Gminy w Racławicach i stwierdzenie prawomocności jej

obrad.

2. Uchwalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy Racławice.

4. Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Racławice

na 2021 rok Nr XIV/116/2021 Rady Gminy Racławice z dnia 18 lutego 2021 roku.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Racławice

w roku 2021.

7.Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpieniaGminy Racławice – Gminnego Ośrodka

PomocySpołecznej w Racławicach –dorealizacjiprojektuwramach

Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego.

8.Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Racławice.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Klimczyk