Zapraszam na Sesję Rady Gminy Racławice
w dniu 29 czerwca o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Racławicach.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

3.Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy Racławice.

4.Informacja Wójta Gminy Racławice za okres między sesjami.

5.Sprawozdanie za rok 2021 z działalności dotyczące:

a/ Szkoły Podstawowej w Racławicach.

b/ Gminnej Biblioteki Publicznej w Racławicach.

c/ Posterunku Policji w Racławicach.

d/ Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Racławicach.

e/ Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościejowie

f/Pełnomocnik Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

g/ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Racławice

6.Debata nad Raportem o stanie Gminy Racławice za rok 2021

7. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Racławice

za rok 2021.

8. Odczytanie uchwały Nr SO.VI.423.1.2022 składu orzekającego kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 marca 2022 r. w

sprawie zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Racławice za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Racławice na

dzień 31.12.2021

9 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Racławice za 2021 rok.

10..Odczytanie wnioskuKomisji Rewizyjnej Rady Gminy Racławice

z 26 maja 2022 r w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Racławice

z tytułu wykonania budżetu za 2021 oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy w Racławicach w sprawie wykonania budżetu za 2021 r wraz

z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Racławice z tytułu

wykonania budżetu z 26 maja 2022r.

11.Odczytanie uchwały Nr S.O.VI.424.8.2022 składu orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 31.05.2022 r w sprawie

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Racławice

odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Racławice z tytułu wykonania

budżetu za2021 rok

12.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu

Gminy Racławice za 2021 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok

14.Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy

społecznej Gminy Racławice za 2021 rok .

16 . Interpelacje i zapytania radnych.

17 .Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Racławice.