Serdecznie zapraszam na posiedzenie Rady Gminy w Racławicach, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej urzędu gminy.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum

2. Informacja Wójta Gminy za okres między sesjami

3. Interpelacje radnych

4. Podjęcie uchwały w sprawie   trybu  udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli,  oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Racławice oraz  trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie   ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Racławice oraz specjalność i formy kształcenia, na  które dofinansowanie jest przyznawane.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NR XXX/190/2014 Rady Gminy Racławice z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat  za korzystanie  z wychowania przedszkolnego w oddziałach  przedszkolnych prowadzonych  przez Gminę Racławice.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie Gminy Racławice 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy    

    Racławice

9.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium   uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Racławice.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego. 

11. Dyskusja i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad