Zarządzenie Nr 2/2023

Wójta Gminy Racławice

z dnia 31 stycznia 2023 r.


w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach i klasy I Szkoły Podstawowej w Racławicachna rok szkolny2023/2024


Na podstawie art.154 ust.1pkt.1 w związku z art.29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z 2021 r. poz.1082), Wójt Gminy Racławice zarządza, co następuje:

§ 1.

Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów
przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach i klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Racławicach.

§ 2.

Terminy przeprowadzania postępowanie rekrutacyjnego i uzupełniającego oraz
terminy składania dokumentów, o których mowa w ust. 1 określa:

  • dla oddziałów przedszkolnych - załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
  • dla klas I szkoły podstawowej – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 3.

Podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającymdo oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Racławicach na rok szkolny 2023/2024określone w Uchwale
Nr XVII/124//2017 Rady Gminy Racławice zdnia27 stycznia2017 r.w sprawie określenia kryteriówrekrutacji do szkół prowadzonych przez GminęRacławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapiepostępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentówpotwierdzającychspełnianie
kryteriów (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego poz.939)poprzez załączenie do niniejszego zarządzenia treści przedmiotowej uchwały.

§ 4.

Podaje się do publicznej wiadomości kryteriabrane pod uwagęw postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającymdo klas pierwszych Szkoły Podstawowej
w Racławicach na rok szkolny 2023/2024 określone w Uchwale Nr XVII/125/2017 Rady Gminy Racławice z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół prowadzonych przez Gminę Racławice, które będą brane pod uwagę na drugim etapiepostępowania rekrutacyjnego,określenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów(Dz.Urz. Woj. Małopolskiego poz.940) poprzez załączenie do niniejszego zarządzenia treści przedmiotowej uchwały

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Racławicach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie na stronieinternetowej www.raclawice.pl oraz na tablicy ogłoszeń wSzkole Podstawowej w Racławicach i stronie internetowej szkoły www.spraclawice.szkolnastrona.pl

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Samborski