Szanowni Państwo.

Jak już wcześniej informowaliśmy Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła +” – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej na podstawie zawartej w dniu 18.08.2020r. umowy nr6591184436 o powierzenie grantu
z Centrum Projektów Polska Cyfrowana lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina Racławice w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” zakupiła i przekazała Dyrektorowi Szkoły Podatkowej w Racławicach 16 szt. laptopów wraz oprogramowaniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Racławicach spełniających kryteria wymagane w projekcie.

Sprzęt będą otrzymywali rodzice uczniów na podstawie umowy cywilnoprawnej, zgodnie z § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniaCOVID-19 (Dz.U. poz.493 ze zm.), na czas zawieszenia zajęć.

Działanie jest w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.