Szanowni Państwo.

Gmina Racławice przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+ – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na podstawie zawartej
w dniu 18.08.2020 r. umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa
w ramachProgramu OperacyjnegoPolska Cyfrowa na lata 2014 – 2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostępdo szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”


Głównym celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Gmina Racławice w ramach projektu „Zdalna Szkoła Plus” pozyskała grant w wysokości 45 000 zł na zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnejdla uczniów naszej szkoły, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Planowany jest zakup 15 szt. laptopów wraz oprogramowaniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych.

Działanie jest finansowaneze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu OperacyjnegoPolska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Uzyskana pomoc finansowa stanowi bardzo duże wsparcie dla naszej gminy
w realizacji zadań oświatowych.