Szanowni Państwo.

Gmina Racławice realizuje projekt grantowy pn. Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie zawartej w dniu 24 kwietnia 2020 r. umowy o powierzenie grantu
nr 1655/2020 w ramachProgramu OperacyjnegoPolska Cyfrowa na lata 2014 – 2020Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostępdo szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie.


Głównym celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 44.940,00 złco stanowi 100% kosztów kwalifikowanychna zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej.

W dniu 14 września 2020 r. Wójt Gminy Racławice protokolarnieprzekazał DyrektorowiSzkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Racławicach 15 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem,zakupionych w ramach projektu „Zdalna szkoła”

Dyrektor szkoły będzie decydować o zasadności użyczenia sprzętu dla poszczególnych uczniów. Sprzęt będą otrzymywali rodzice uczniów na podstawieumowy cywilnoprawnej, zgodnie z § 6 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązańw okresie czasowego ograniczenia funkcjonowaniajednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniaCOVID-19 (Dz.U. poz.493 ze zm.), na czas zawieszenia zajęć.

Po ustaniu epidemii sprzęt zostanie zwrócony do szkołyi wykorzystany na zajęciach dydaktycznych.

Gmina przystąpiła również dodrugiej edycji programu – Zdalna Szkoła + otrzymując grant w wysokości 45.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.