Znak sprawy: 6/RPO/GOPS/2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu

o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą” nie stosuje się. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

Zamawiający

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju - Racławice

- Partner Projektu

oraz Gmina Racławice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach

- Lider Projektu , Racławice 15, 32-222 Racławice, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na usługę aktywnej integracji zawodowej w ramach projektu „Aktywność popłaca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu (UP):

a)kursu prawa jazdy kat. B - 1 osoba

b)kursu florystyki i bukieciarstwa - 1 osoba

c) kursu stylizacji paznokci metodą żelową i akrylową - 1 osoba

d) kursu kucharz małej gastronomi- 1 osoba

e) Indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego - 40 godzin

dla 4 osób z terenu Gminy Racławice w ramach projektu „Aktywność popłaca”.
Projekt realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach i Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju - Racławice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 9 Osi priorytetowej REGIN SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA - PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR.

Zamówienie będzie realizowane w 5 częściach. Każdy z kursów oraz indywidualne wsparcie stanowi odrębną część zamówienia.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolną liczbę części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wwykonawca, który:

1)Posiadają aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: weryfikacja przez Zamawiającego w rejestrach prowadzonych przez wojewódzkie urzędy pracy.

2)Posiadają opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 300.000,00 zł.

Opis weryfikacji spełnienia warunku: przedłożona polisa odpowiedzialności cywilnej poświadczona za zgodność z oryginałem.

3)Posiadają potencjał i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 480 godz. szkoleń zawodowych zakończonych procesem certyfikacji, której zdawalność wynosiła minimum 90%.

Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykaz posiadanego doświadczenia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane doświadczenie.

4)Dysponują potencjałem organizacyjno – technicznym  i znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującymi wykonanie niniejszego zamówienia. 

Opis weryfikacji spełnienia warunku: Formularz oferty wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ww. potencjale oraz przedłożone przed podpisaniem umowy na żądanie Zamawiającego w oryginalne dokumenty poświadczające: zdolność organizacyjno-techniczną (m.in. mobilność i kwalifikacje  kadry, formy/ rodzaj planowanych systemów certyfikacji zewnętrznej, /możliwości zabezpieczenia wyposażonych miejsc prowadzenia zajęć na terenie Gminy Racławice w różnych miejscowościach, w których zrekrutowane zostaną UP do szkolenia, w pełni dostosowane do potrzeb uczestników, w tym osób niepełnosprawnych, planowane do wykorzystania środki transportu), sytuację ekonomiczną i finansową (m.in. rodzaj posiadanych  zobowiązań i środków finansowych zabezpieczających właściwą realizację przedmiotu umowy i  pokrycie   należności dla Zamawiającego z tytułu nałożonych kar i roszczeń Zamawiającego), a także oryginały następujących dokumentów:

- CV  trenerów zdolnych do wykonania przedmiotu umowy we wskazanym w Zapytaniu zakresie– nie mniej niż 2 CV

- Oryginał polisy odpowiedzialności cywilnej

5) oświadczy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru określonego w Załączniku 2 do Zaproszenia)

Oferty Wykonawców nie spełniających ww. warunków zostaną odrzucone z postępowania.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonych dokumentów oraz oświadczenia.

UWAGA 1.    Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 4 mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tzn. przez osoby podpisujące ofertę lub przez osoby upoważnione do poświadczenia zgodności z oryginałem kopii dokumentów – w takim przypadku wraz z ww. dokumentami Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty, z treści których wynika umocowanie do dokonania tej czynności, o ile nie wynika ono z innych dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku, gdy dokument składa się z więcej niż jednej strony, kopia każdej zapisanej strony powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem w sposób opisany wyżej.

UWAGA 2.    Oświadczenie, o których mowa w pkt 5, powinno być podpisane przez osoby podpisujące ofertę.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie wykonywane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2016 r.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana pismem maszynowym, komputerowym lub nieścieralnym atramentem, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. własnoręcznie podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (czytelny podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
  2. Do sporządzenia oferty należy wykorzystać formularz „Oferta” (Załącznik 1 do Zaproszenia), wypełniając wszystkie rubryki formularza.
  3. Wszelkie poprawki powinny być dokonane czytelnie i zaparafowane przez osoby podpisujące ofertę.
  4. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w danej części. Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych, w szczególności więcej niż jednej ceny.
  5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie oraz dokumenty, o których mowa. Ofertę wraz z oświadczeniem i dokumentami, należy umieścić w jednym nieprzejrzystym opakowaniu oznaczonym:

Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju - Racławice

Gmina Racławice - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice

Postępowanie na usługę aktywnej integracji zawodowej w ramach projektu „Aktywność popłaca” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020  OFERTA I DOKUMENTY

      oraz opatrzonym nazwą i adresem Wykonawcy

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w siedzibie GOPS w Racławicach, Racławice 15, 32-222 Racławice (dziennik podawczy) w terminie do dnia 31.10.2016 r. do godz. 9.00

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

Kryterium

znaczenie

  • cena
  • doświadczenie

95 %

5 %

Zamawiający dokona oceny ofert w każdej części wyłącznie na podstawie kryteriów i ich znaczeń określonych wyżej w następujący sposób:

  • według kryterium „cena” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:
  • według kryterium „doświadczenie” ofercie zostaną przyznane punkty zgodnie ze wzorem:

pc = (cm/c)´100 pkt,

gdzie cm oznacza najniższą cenę spośród cen wszystkich ofert, zaś c oznacza cenę danej oferty.

pt = (t/tM)´100 pkt,

gdzie tM oznacza największą ilość doświadczenia podany w ofertach, zaś t oznacza najmniejszą ilość doświadczenia w danej ofercie.

Ocenę oferty w każdej części stanowić będzie liczba punktów (P) równa:

P = pc ´ 0,95 + pt ´ 0,05.

Ta spośród ofert, która otrzyma w danej części największą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeżeli dwie lub więcej ofert otrzyma w danej części taką samą największą liczbę punktów, Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę spośród nich, której cena będzie najniższa.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Wykonawca, powinien podać cenę oferty brutto w danej części za wykonanie całości zamówienia.

Wykonawca powinien skalkulować wszystkie koszty mające wpływ na cenę oferty.

 Zamawiający dokona oceny każdej części oddzielnie.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Edyta Grela  tel. (41) 38 44 016 w.42


Załączniki dotyczące zaproszenia znajdują się na dole strony.


Gmina Racławice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Racławic

w okresie od marca 2016 r. dolutego 2019r.

realizacje projekt pn.: „Aktywność popłaca”


Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych

oraz poprawa stanu zdrowia mieszkańcom Gminy Racławice.


Dla osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu po przeprowadzonej diagnozie

potrzeb przez specjalistów planuje się następujące działania w projekcie:


1. Doradztwo zawodowe i społeczne, w tym psychologiczne

2. Kursy zawodowe

3. Staże zawodowe

4. Praca socjalna

5. Trening kompetencji i umiejętności społecznych

6. Realizacja Klubu Integracji Społecznej


Wsparcie dla uczestników projektu będzie dobierane indywidualnie z uwzględnieniem

potrzeb, płci uczestników i zdiagnozowanych potrzeb.


Dofinansowanie projektu z UE: 673 287,50 zł


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

GOPS w Racławicach, Racławice 15

Tel. 41 38 44 016 w. 41, 42

e-mail: gopser@interia.pl


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020.