ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„AKTYWNY SENIOR”

Jeśli jesteś osobą spełanijącą poniższe kryteria:

- wiek 60+

- mieszkaniec Gminy Racławice

- osoba mająca problemy w życiu codziennym związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej

- osoba mająca problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę, wynikające z obniżonego stany emocjonalnego, nawyków, niepełnosprawności

- osoba bezradna w prowadzeniu gospodarstwa domowego

- osoba z pogarszającym się stanem zdrowia mający wpływ na codzienne funkcjonowanie

Lub jesteś

- opiekunem osoby niesamodzielnej

Zapraszamy do udziału w projekcie

Otrzymasz wsparcie w postaci:

- wizyt opiekunki/opiekuna w miejscu zamieszkania

- uczestnictwa w Ośrodku Wsparcia, gdzie będziesz mogła/mógł korzystać z zajęć terapeutycznych, rehabilitacyjnych, wsparcia psychologa i innych

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w biurze projektu

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie Kościejów 52,
32-222 Racławice, e-mail: sds.kosciejow@wp.pl;

- pod nr telefonu: 41 38 44 122

- na stronie www.raclawice.pl w zakładce Aktywny Senior

W 2018r. Gmina Racławice podpisała umowę na realizację projektu  „Aktywny Senior”.
Celem głównym projektu jest zapobieganie występowaniu oraz zmniejszanie przejawów wykluczenia społecznego, ekonomicznego i kulturalnego jak też wzrost aktywizacji osób po 60 r.ż. W ramach projektu utworzony zostanie ośrodek „Aktywny Senior” dla 40 Uczestników – obecnie powstaje dokumentacja techniczna oraz wsparciem objęci zostaną także mieszkańcy, którzy potrzebują opieki w miejscu zamieszkania. Działania nowo utworzonego ośrodka będą ukierunkowane na wsparcie umożliwiające osobom starszym jak najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania. Ośrodek będzie świadczył usługi pielęgnacyjno-opiekuńcze, aktywizująco-usprawniające, wspomagające. Będą organizowane wyjazdy do instytucji kultury, mające na celu poznanie nowych miejsc lub odwiedzenie takich, które Uczestnicy wskażą na warte wyjazdu. Ponadto będą organizowane warsztaty oraz imprezy okolicznościowe. Wszystkie formy wsparcia będą wynikały z Indywidualnych Diagnoz przeprowadzonych po rekrutacji do projektu.

Wartością dodaną projektu będzie zaadoptowanie starego budynku po szkole w Marchocicach na nowo powstały ośrodek.

Realizatorem projektu będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie, zaś dotacja pozyskana została ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3 "Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR", Typ projektu: B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych.

Kryteria które należy spełniać aby uczestniczyć w projekcie:

I grupa

- wiek 60+

- mieszkaniec Gminy Racławice

- osoba mająca problemy w życiu codziennym związane z obniżeniem sprawności psychofizycznej

- osoba mająca problemy w codziennym funkcjonowaniu w zakresie dbałości o higienę, wynikające z obniżonego stany emocjonalnego, nawyków, niepełnosprawności

- osoby bezradne w prowadzeniu gospodarstwa domowego

- osoby z pogarszającym się stanem zdrowia mający wpływ na codzienne funkcjonowanie

II grupa

- opiekunowie osób niesamodzielnych

Wszystkie osoby 60 +, które chcą uczestniczyć w projekcie serdecznie zapraszamy do biura projektu gdzie zostanie przeprowadzona wstępna rozmowa i będzie można wypełnić dokumenty.

Osoby, które chciałby aby przedstawić im projekt w miejscu zamieszkania proszone są o kontakt pod nr telefonu 41 38 44 122 w celu umówienia spotkania.Informacja

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie informujemy, iż od dnia 01.08.2020 biuro projektu znajduje się w Ośrodku Wsparcia Aktywny Senior (OWAS) gdzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie, jak też zapoznać się z zajęciami i budynkiem ośrodka na miejscu

Adres biura projektu:


Ośrodek Wsparcia Aktyny Senior

Marchocice 13, 32-222 Racławice

tel. 570 630 700

Ponadto informacje można uzyskać
u Realizatora Projektu:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościejowie Kościejów 52,
32-222 Racławice, e-mail: sds.kosciejow@wp.pl;

- pod nr telefonu: 41 38 44 122

- na stronie www.raclawice.pl w zakładce Aktywny Senior