DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej – tj. do starostwa powiatowego.

W przypadku prac polegających na wymianie pokrycia dachowego, zgłoszenia trzeba dokonać na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

Prace polegające na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów azbestowych i ich transportem mogą być prowadzone wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, posiadające odpowiednie wyposażenie techniczne oraz zatrudniająca pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z wyrobami zawierającymi azbest.

Odpady azbestowe po ich usunięciu stają się odpadami niebezpiecznymi  i mogą być składowane tylko na wyznaczonych składowiskach.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest musi zgłosić zamiar ich przeprowadzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, Okręgowemu Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu – w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

Po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonawca prac ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to przechowuję się przez okres 5 lat.  

W celu udokumentowania przekazania odpadów zawierających azbest na właściwe składowisko, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości powinien posiadać Kartę Przekazania Odpadu przekazaną przez firmę transportującą odpady.

O usunięciu wyrobów zawierających azbest, właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości zawiadamia urząd gminy, składając kopię dokumentów :

- Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zamiaru wymiany pokrycia dachowego wydane przez Starostwo Powiatowe w Miechowie,

- Oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – wystawione przez wykonawcę prac,

- Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – dokonane przez wykonawcę prac.

-  Karta Przekazania Odpadów zawierająca potwierdzenie przyjęcia odpadów przez składowisko odpadów azbestowych.

UWAGA!!!

Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub  substancje podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 .