Obowiązki właścicieli nieruchomości zawierających azbest

 

Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyroby zawierające azbest wykorzystuje się w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032r.

 

Bezpieczna eksploatacja wyrobów zawierających azbest jest możliwa po stwierdzeniu braku widocznych uszkodzeń mogących stwarzać warunki dla emisji azbestu do środowiska, tj. gdy:

- wyroby nie posiadają istotnych zewnętrznych uszkodzeń, pęknięć, ubytków spowodowanych uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi,

- nie mają wypłukanego spoiwa cementowo-wapiennego i odsłoniętych słabo związanych z podłożem włókien azbestu,

- nie pracują w warunkach powodujących ich ścieranie, przegrzewani.

I. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek corocznie je inwentaryzować, poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik tej inwentaryzacji ujmuje się w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przedmiotową „Informację” należy sporządzić się w dwóch egzemplarzach, z których jeden składa się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku:

- do wójta gminy - osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcą 

- do marszałka województwa małopolskiego – podmioty gospodarcze

Drugi egzemplarz „Informacji o wyrobach zawierających azbest” właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej „Informacji”.

Formularz do sporządzenia „Informacji” do pobrania tutaj.

II. Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek przeprowadzać kontrolę stanu technicznego tych wyrobów. Zakwalifikowane do wymiany (na skutek nadmiernego zużycia lub uszkodzenia) muszą być  usunięte, natomiast nieuszkodzone mogą być użytkowane do czasu następnej kontroli. Informację o stanie wyrobów za umieszcza się w arkuszu „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” .

„Ocenę”  przeprowadza się w celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności ich usunięcia lub zabezpieczenia.

Wypełniony formularz „Oceny” pozostaje u właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości.

Formularz do sporządzenia „Oceny” do pobrania tutaj.

Źródło: Publikacja: „Co z tym azbestem” Federacja Zielonych GAJA

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz.U.2011.8.31)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.(Dz.U.2004.71.649 z późn.zm)