PROJEKT „MOBILNE RACŁAWICE”

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu

01.01.2021 r. – 30.09.2022 r.

Wartość projektu

Na realizację projektu przeznaczono kwotę 350 009,03 zł, w tym:

z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 294 987,61 zł,

ze środków budżetu Państwa kwotę 55 021,42 zł.

Cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Cel projektu zostanie zrealizowany poprzez otrzymanie dofinansowania projektu „Mobilne Racławice”, dzięki której będzie realizowana usługa door to door.Usługa dla osób korzystających (osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności) nakierowana będzie na wzmocnienie aktywizacji społeczno-zawodowej odbiorców. Wpływ interwencji na aktywizację społeczno-zawodową uczestników zostanie zbadany
w ewaluacji, przeprowadzonej w końcowym etapie projektu.

Etapy realizacji projektu

W pierwszym etapie projektu zostanie zakupiony samochód do realizacji usługi door to door oraz zostanie zatrudniony kierowca.

Następnie usługa door to door będzie realizowana.

Ostatnim etapem projektu będzie ewaluacja projektu. Zbadana zostanie efektywność wdrażanego systemu usług door-to-door i wpływ podjętych w projekcie działań na aktywizację społeczno-zawodową osób o ograniczonej mobilności.

Planowane rezultaty

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących wskaźników:

1 JST uruchomi usługę door-to-door dla osób o ograniczonej mobilności i będzie oferować ją po zakończeniu udziału w projekcie, min. 170 osób skorzysta z usługi door to dorr.