Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Racławice

01.01.2021r.-30.06.2021r.

  • w miejscowościach: Racławice, Marchocice, Dziemięrzyce, Janowiczki, Górka Kościejowska w następujących terminach: I CZWARTEK MIESIĄCA
  • w miejscowościach: Klonów, Góry Miechowskie, Dosłońce, Miroszów, Kościejów, Głupczów - w następujących terminach: III CZWARTEK MIESIĄCA

:

07.I; 04.II; 04.III; 01.IV; 06.V; 05.VI(SOBOTA);

odbierane będą:

  • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.
  • odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach
  • odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach lub czarnych workach

Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone—ewentualne odpady muszą być umieszczone w szczelnie zamkniętych orginalnych opakowaniach z podaniem rodzaju odpadu. Odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz zużyte opony od samochodów osobowych, opony motocyklowe i rowerowe odbierane będą w terminie: 17 czerwca

21.I; 18.II; 18.III; 15.IV; 20.V; 17.VI;

odbierane będą:

  • odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach, tj. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania wielomateriałowe, metal, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, szkło, opakowania szklane.

Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone-ewentualne odpady muszą być umieszczony w szczelnie zamkniętych orginalnych opakowaniach z podaniem rodzaju odpadu. Odpady wielkogabarytowe, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz zużyte opony od samochodów osobowych, opony motocyklowe i rowerowe odbierane będą w terminie: 18 czerwca

Jeżeli odpady zmieszane gromadzone są w worku – powinien to być worek w kolorze czarnym.

Odpady należy wystawiać w dniu wywozu do godziny 6.00 rano

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców gminy Racławicebędzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14:00. w Miechowieprzy ul. M. Konopnickiej 30

Odpady budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych prac nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia odbierane będą w PSZOK lub na indywidualne zgłoszenie właścicielaw terminach uzgodnionych – nr tel. 41 / 38 302 85 lub mailem miechow@mpgo.krakow.pl

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Oddział Miechów, ul. M. Konopnickiej 30, 32-200 Miechów

tel. 41 38 302 85 mail miechow@mpgo.krakow.pl