W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowym uregulowaniem zorganizowaniem odbioru i transportu oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmie się gmina.  Mieszkańcy gminy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych. W zamian za świadczone ww. usługi właściciele nieruchomości zamieszkałych   będą wnosić do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowić będzie iloczyn stawki opłaty i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Metoda ustalenia opłaty oraz stawka tej opłaty zostały uchwalone przez Radę Gminy Racławice. W przypadku gdy odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi 11,00 zł miesięcznie od każdego  mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Natomiast jeżeli odpady komunalne nie będą segregowane, stawka opłaty wynosi 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. (Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Racławice).

                      Sposób zbierania i gromadzenia odpadów określa Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, uchwalony przez Radę Gminy Racławice (linkUchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26.10.2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice).

W celu naliczenia ww. opłaty, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której m.in. wyliczy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na ternie gminy Racławice, link: formularz deklaracji, link: wzory oświadczeń).                      Obowiązek złożenia pierwszych deklaracji ustalony został do 15 lutego 2013r. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży w wymaganym terminie deklaracji, lub informacje w niej zawarte będą budzić uzasadnione wątpliwości,   wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami zostanie określona przez gminę w drodze decyzji administracyjnej. Również w przypadku niewywiązywania się z zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w drodze decyzji administracyjnej zostanie naliczona wyższa opłata.

                      Obliczona na podstawie danych zawartych w deklaracji opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczona do 20 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, gotówką w kasie Urzędu Gminy w Racławicach  lub przelewem na rachunek bankowy urzędu, przy czym pierwszą opłatę trzeba będzie wpłacić do 20 lipca 2013 r.  (Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)

                      W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych określony został uchwałą Rady Gminy Racławice.  (Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 20.12.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Racławice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

                      Zgodnie z zapisami ww. ustawy usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych świadczyć będzie firma wyłoniona w drodze przetargu. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej będzie zobowiązany do wyposażenia swojej posesji w pojemnik do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania go w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Segregowane odpady mają być zbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami określa m.in. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, uchwalony przez radę Gminy Racławice  (Uchwała Nr XV/97/2012 Rady Gminy Racławice z dnia 26.10.2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Racławice).

                      Sposób zorganizowania systemu gospodarki odpadami ma pozwolić gminie na osiągnięcie do dnia 31 stycznia 2020 roku wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Ponadto gmina obowiązana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

·do 16 lipca 2013r, - do nie więcej niż 50%

·do 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35%

                      W celu spełnienia obowiązku nałożonego na gminy przez znowelizowaną ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały podjęte następujące uchwały:

  Do momentu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Racławice ,tj. do dnia 30.06.2013r. obowiązują dotychczasowe zasady.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ( np. szkoły, urzędy, ośrodki zdrowia, sklepy, hotele, zakłady usługowe, rzemieślnicze, produkcyjne, lokale gastronomiczne i inne) nadal będą zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór odpadów z firmą świadcząca usługi w tym zakresie.

                      Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz ww. uchwał otrzymacie Państwo pod nr tel. 41/ 384-40-16 wewn. 25.